legal

מדיניות פרטיות

הצהרת מדיניות פרטיות

מטרת מדיניות הפרטיות היא לתאר את התנהלות מפעילת האתר ביחס לפרטיות המשתמש באתר ואת אופן השימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש באתר או הנאסף על ידי מפעילת האתר בעת השימוש באתר. 

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר (לדוגמא בעת מילוי טופס יצירת קשר או רישום לניוזלטר) נאסף מידע הנמסר על ידך, אשר חלקו אישי כגון שם, כתובת, דרכי יצירת התקשרות, כתובת דוא"ל, ופרטים נוספים (להלן: "המידע").

מסירת המידע אינה מחויבת על פי דין ואולם ללא מסירת פרטים מסוימים, לא תוכל לבצע או לקבל שירותים הניתנים באתר. במסירת מידע הנך נותן את הסכמתך החופשית שהמידע ייכלל במאגר המידע שמנהלת מפעילת האתר ולשימוש במידע בהתאם לתנאי השימוש ולמסמך זה.

מפעילת האתר משתמשת במידע, בין היתר, לצורך שיפור השירותים והתכנים באתר; התאמת המודעות והפרסומות למשתמש; יצירת קשר; שליחת דואר אלקטרוני וכן מידע שיווקי ופרסומי; ניתוח מידע סטטיסטי; משלוח הצעות שיווקיות; תפעולו התקין ופיתוחו של האתר; כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון תנאי השימוש באתר.

Cookies

מפעילת האתר עושה שימוש בקבצי Cookies , בין היתר, לצורך אימות פרטים, שיפור חווית המשתמש, התאמת העדפות ומידע סטטיסטי. המשתמש רשאי לחסום או למחוק את קבצי ה-Cookies על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן, עם זאת, חלק מהפעולות או השירותים באתר עשויים שלא לפעול ללא אפשרות קבלת קבצי Cookies ומפעילת האתר תהא רשאית לחדול ממתן שירותי האתר.

מסירת מידע לצד שלישי

מפעילת האתר לא תעביר מידע לצדדים שלישיים למעט באחד או יותר מהמקרים הבאים: לאחר קבלת הסכמת המשתמש; אם המשתמש ייקח חלק בפעילויות משותפות למפעילת האתר ולצד שלישי; לצרכים סטטיסטיים באופן שאינו כולל פרטים מזהים; אם יתקבל צו שיפוטי ו/או אם הדבר יידרש במסגרת כל מחלוקת או הליך משפטי, בין הצדדים; אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו; להגנה על זכויות קניין; בכל מקרה בו קיים היתר/חובה עפ"י דין למסירת המידע.

אבטחת מידע

מפעילת האתר פועלת בכל דרך סבירה ומקובלת על מנת לשמור את המידע שנמסר על ידי המשתמשים. עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח בטחון או חסינות מוחלטת מפני חדירות ו/או פריצה למחשבים על ידי צדדים שלישיים. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה, לרבות פגיעה בפרטיות, אלא אם יוכח כי החדירה נעשתה במזיד מצידה של מפעילת האתר.

הזכות לצפות במידע

 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע הנאסף עליו ומוחזק במאגר מידע. אדם שצפה במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת, או בכל בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות באתר, יש להפנות אל החברה בטלפון : 073-2566666 או באמצעות דוא"ל info@y-tech.net.

 

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד.