RTO/RPO – המשכיות עסקית

wood blocks-min

רציפות עסקית / Business Continuity Program הינה תוכנית רחבה שמטרתה לאפשר לארגון לעבוד בצורה רציפה ככל הניתן וזאת בהתאם ליעדים שנקבעו מבעוד מועד