legal

תנאי
שירות

 • התקנת תוכנה המסופקת על ידי צד שלישי היא באחריות ספקי הצד השלישי בלבד. y-tech תעמוד לשירות לכל הצדדים הנוגעים בדבר להטמעת הפתרון בסביבת ענן y-tech. עלות העבודה של נותני השירות השונים תהיה באחריות הלקוח ואינה בשום מקרה באחריות y-tech אינה נכללת בהצעה.
 • היום הראשון לשירות בפועל וחיוב ייקבע בהתאם לציר הזמן של ההגירה ומהיום הראשון להפעלת משתמש/שרת בענן y-tech.
 • תנאי תשלום – בהוראת קבע בנקאית בלבד. בעסקאות בתשלום חודשי של 50 ₪ יחויב הלקוח מראש לתקופה של שנה קלנדרית. במידה והלקוח מעוניין לשלם בהוראת קבע בכרטיס אשראי, תתווסף עלות עסקה נוספת בגובה 3% מהעסקה.
 • אם לקוח מתכוון לבטל את ההזמנות הבנקאות בהוראת קבע שלו, באחריותו ליידע ולעדכן את y-tech בכל אמצעי תקשורת מקובל ובכתב מראש.
 • אם לקוח מבטל את ההזמנות הבנק בהוראת קבע שלו מבלי ליידע את y-tech מראש והמשך חיובים הוחזרו על ידי הבנק, הלקוח יחויב בעמלת החזר בסך 30 שקלים.
 • במידה והוראות בנקאות בהוראת קבע לא יכובדו בפעם השנייה, הלקוח יחויב בעמלה של 100 שקלים עד אשר הוסכם על אופן התשלום בנוסף לחיוב החודשי עבור שירות y-tech. כמו כן, הלקוח יחויב בריבית פיגורים בסך 4% מהחיוב החודשי עבור כל יום איחור.
 • חווית המשתמש בשירותי הענן, בדגש על פתרון Terminal Server, תלויה ישירות תשתית תקשורת פסיבית/אקטיבית תקינה במשרדי הלקוח. ליקויים בתשתית התקשורת הפנימית במשרדי הלקוח, לרבות רשת קווית לרשת אלחוטית, עלולים לגרום לבעיות של האטה ו/או ניתוקים משירותי הענן ובעקבות כך לחוויית משתמש לקויה. על מנת לקבל חווית ביצוע מקסימלית ותקינה בשירותי הענן, על הלקוח להסכים להמלצות y-tech לתיקון רשתות התקשורת במשרדי הלקוח. בכל מקרה, ההמלצה של y-tech לחוויית משתמש מקסימלית היא לעבוד על רשת קווית בלבד.
 • הסכם השירות ייחתם לתקופה של לא פחות מ-12 חודשים או כמפורט בהזמנת השירות. בתום תקופת ההתקשרות ההסכם יחודש אוטומטית לתקופה של 12 חודשים נוספים, עם כל התנאים המקוריים ויחויב על פי תנאי התשלום. תחילת תקופת ההתקשרות תהיה לפי היום הראשון לשירות בפועל כאמור לעיל.
 • במקרה שהלקוח יעכב תשלום כלשהו, תהיה y-tech רשאית לשלוח ללקוח אזהרה בכתב לפיה הלקוח נדרש לשלם את התשלומים מעוכבים תוך 7 ימים מהיום בו נשלחה ההודעה ("תאריך הפירעון האחרון"). במידה והלקוח לא משלם את התשלומים הדחויים עד למועד הפירעון האחרון ולא יאוחר ממועד הפירעון האחרון, רשאית y-tech לסיים את ההסכם והשירותים הניתנים לאלתר. יובהר כי תשלומים דחויים יישאו ריבית והפרשי הצמדה עד מועד התשלום בפועל, וכי הלקוח יהיה אחראי גם לכל הוצאות שיגרמו ל-y-tech עקב אי תשלום התשלומים הדחויים.
 • במידה והלקוח לא ישלם עד למועד התשלום האחרון, y-tech רשאית, ממועד התשלום האחרון, לסיים את הסכם השירות ולהפסיק את מתן השירותים באופן מידי, למנוע מלקוח גישה לשירות ולכל החומרים , קרי, דואר ו/או קבצים ו/או כל חומר מכל סוג הנשמר במערכות y-tech כחלק מהגישה לשירותי y-tech יימחקו ללא אזהרה מוקדמת וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ב בכבוד או בקשר עם מחיקה כזו.
 • שינויים במחירים עשויים להתרחש מעת לעת בהתאם ובכפוף לעלייה/ירידה במחירי הרישוי של Microsoft  בהודעה של 30 יום מראש.
 • הלקוח מתחייב להשתמש במשאבים והשירותים הניתנים לו על ידי החברה אך ורק באופן חוקי למטרה חוקית על פי הוראות כל דין, ומבלי לגרוע מהאמור, מצהיר ומתחייב הלקוח, כי לא יעשה שימוש במשאבים ובשירותים לצורך הונאה, הפרת הזכות לפרטיות, הטרדה, השמצה, הוצאת דיבה, פרסום חומר פורנוגרפי או כל אופי מיני אחר, הימורים, שימוש בסמים, מעשי רמאות, התחזות, האזנות סתר, מעקב, פגיעה בזכות קניין רוחני, שיבוש פעולת המחשב, חדירה אסורה למחשב, הפצת "וירוסים", הפצת דואר "זבל", יבוא או יצוא אסורים וכל פעולה אסורה ו/או המפרה התחייבות על פי דין או הסכם. הצעה זו תקפה לתאריך ההנפקה בלבד. שינויים במחיר עשויים להתרחש במועד ההזמנה, בכפוף לשערי חליפין חוץ התמחור הנוכחי.
 • חתימה על מסמך באמצעות חותם מורשה משמשת אישור הזמנה עם שירות, "Colocation"החומרה היא באחריות הלקוח בלבד.
 • חברת y-tech והיצרנים/משווקים/מפיצים של המוצר/שירותים שהוזמנו, אינם אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, לרבות נזק עקיף, תוצאתי או לא כספי שנגרם, אם נגרם ללקוח הקשור במישרין או בעקיפין למוצר. ביצוע/שירות ו/או עקב מתן ו/או אי מתן ו/או הפסקת שירות וכן נזקים תוצאתיים שעלולים להתרחש עקב השימוש במוצר/שירות או התקנתו. ללקוחות לא תהיה כל טענה, תלונה ו/או דרישה כלפי y-tech בגין כל נזק, הפסד, חיוב, הוצאה או אובדן רווח שיגרמו להם עקב שימוש במוצר/שירות. אם מסיבה כלשהי ייקבע כי סעיף ויתור זה אינו תקף, הפיצוי בגין הנזק ששולם ללקוח על ידי y-tech לא יעלה על הסכומים המצטברים ששילם הלקוח ל- y-tech בחודש הקודם לנזק, לרבות רגיל. תשלומים חודשיים בלבד ואינם כוללים חומרה/תוכנה/כל רכישה ייחודית בחודש הקודם לנזק. הלקוח מאשר בזאת כי חלוקת הסיכונים בסעיף זה הינה סבירה בהתחשב במוצר/שירות ובאופיו.
 • חבילות תקשורת אינן כוללות תשתית (כמו DSL/כבלים וכו׳). על הלקוח להזמין תשתית מתאימה מחברת תשתית מוכרת בישראל, כמו בזק או הוט, תיאום טכנאי עם y-tech. במקרה בו הלקוח אינו מעוניין להזמין ישירות מחברת התשתיות, ישנה אפשרות להזמין "מנהל תשתיות" דרך y-tech. בכל מקרה, הצעת המחיר אינה כוללת תשתית אלא אם כן צוין במפורש בהצעת המחיר.
 • Uptime של תשתית התקשורת באתר הלקוח כפוף לרמת ה- SLA של ספק התשתית, שאינה כלולה ב-Uptime SLA  של שירותי.y-tech
 • בהזמנת תשתית מנוהלת העלויות עשויות להשתנות מעת לעת בהתאם לעלויות ספק התשתית. y-tech רשאית לשנות את התעריפים מעת לעת בהתאם לעלויות ספק התשתית ללא הודעה מוקדמת ללקוח.
 • תשתית מנוהלת היא תשתית צד שלישי שהלקוח מזמין באמצעותy-tech . התשלום עבור תשתית מנוהלת ישולם ל-y-tech לנוחיות הלקוח. כל תנאי השירות וה- SLA של התשתית המנוהלת הם באחריותו הבלעדית של ספק שירותי התשתית y-tech. תפעל מול ספק שירותי התשתית במסגרת שירותי הניהול במקרה של תקלה בתשתית על מנת להחזיר את השירות לסידורו בכלים העומדים לרשותה מול ספק התשתית בכפוף לשירות נותן השירות ותנאי SLA. למען הסר ספק,y-tech  אינה מספקת שירותי טכנאי מטעמה באתר הלקוח במקרה של תקלה בתשתית, אלא מפעילה את ספק שירותי התשתית בכפוף לתנאי השירות ו-SLA של שירות התשתית.y-tech  ממליצה להתקין שתי תשתיות שונות באתר הלקוח ולהטמיע פתרון יתירות תקשורת באמצעות שירותי התקשורת של y-tech על מנת למנוע הפסקת שירות עקב תקלה בקו התקשורת באתר הלקוח.
 • שירותי הענן של Microsoft 365 ו/או Microsoft Exchange Online שהוזמנו באמצעות y-tech, יהיו כפופים לתנאי השירות של Microsoft. הלקוח מאשר כי לא תהיה לו כל תלונה ביחס ל- y-tech בגין אי-זמינות ו/או חריגות בכל סוג של שירות שניתן אשר ל- y-tech אין שליטה על רכיבי השירות, כגון מרכז נתונים, שרתי דואר, תקשורת אינטרנט בחו"ל, וכל תנאי נוסף אחר המשפיע על מתן השירותים ואינו בשליטתה הישירה של y-tech.
 • ברירת מחדל לכל השירותים, ערוץ גלישה מאובטח SSL (יציאה 443) פתוח לגלישה מופעל עבור כל אתרי האינטרנט. אם לקוח מעוניין לסגור את ערוץ הגישה שלו, עליו לפנות לתמיכה של .y-tech
   y-techרשאית לשנות את התעריפים מעת לעת – לפי שיקול דעתה, לאחר מתן הודעה על העלאת התעריפים מראש ובכתב.
 • על הלקוח לעשות שימוש בשירות ו/או במוצר בהתאם לדרישות החוק ו/או היצרן ואין לבצע בשירות/מוצר כל מעשה או פיקוח המנוגד להוראותיו.
 • על הלקוח לעשות שימוש בשירות ו/או במוצר בהתאם לדרישות החוק ו/או היצרן ואין לבצע בשירות/מוצר כל מעשה או פיקוח המנוגד להוראותיו.
 • הצעות y-tech יהיו תחת החוק הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית על פי הסכם זה מחויבת לבתי המשפט של מחוזות תל אביב וחיפה בישראל, בהתאם לבחירת y-tech.
 • במידה והלקוח יבקש לסיים את ההסכם לפני תום תקופת ההתקשרות, יידרש הלקוח לשלם את יתרת התשלומים עבור החומרה, עלויות הבנייה, התשתיות והשירות, בשלמותם, כפול מספר החודשים שנותרו עד השלמת החוזה, בתוספת כל הטבה הניתנת ללקוח, כך שכל החיובים יהיו מוכנים לתשלום מידי במועד סיום.
 • המוצר/ציוד השירות שהוזמן יישאר בבעלותה הבלעדית של y-tech עד לפירעון מלא של התשלומים, במקרה של רכישה.
 • ציוד חומרה המושכר על ידי הלקוח מ- y-tech נמצא בבעלות מלאה של y-tech ויחזור ל- y-tech במקרה של הפסקת שירות.
 • במקרה של קווים מנוהלים – עלויות התשתית יחויבו מיום ההתקנה באתר הלקוח, בהתאם לתמחור
   ,y-techהנהוג באותה עת.
 • עלויות ספק תקשורת – בהתאם למחירי ספק התקשורת ובאחריותו
 • y-tech מתחייבת לספק אחריות יצרן ו/או אחריות מתאימות אחרת לחומרה שבבעלותה ואשר משרתת את לקוחותיה, על פי תקני SLA ולא פחות מ- .NBD במקרה של תקלת חומרה ,y-tech תעשה מאמצים מרביים לתקן אותה במהירות האפשרית תוך שימוש באמצעים העומדים לרשותה ושימוש אחריות היצרן, הכל בהתאם לתקני SLA ולא פחות מ- NBD.
 • y-tech תעשה כל מאמץ סביר ליידע את הלקוח 48 שעות לפני ביצוע עבודות תחזוקה משביתות. במקרה של תיקון בעיות שבר תקלה תיתכן התראה קצרה יותר מהאמור לעיל. בעיית שבר בתקלה היא תקלה המשביתה שירות ו/או קבוצת משתמשים.
 • y-tech תספק מוקד שירות 24/7/364. השירות יהיה כפוף לתנאים והגבלות של .SLA בשעות שאינן עבודה, כלומר 19:00-07:30 עד  מוקד הלקוחות יפעל על בסיס חירום ויענה לשיחות דחופות בלבד.
  Call Urgent היא בעיה שמפסיקה ארגון שלם או חמישה אנשים בבת אחת, עקב תקלה ישירה של מערכות y-tech ואינה סובלת עיכוב ליום העבודה הבא. שיחות שיתקבלו אינן מוגדרות דחופות ומסתיימות, לפי שיקול y-tech בלבד, יועברו ליום העבודה הבא ויענו תוך שעות עבודה רגילות. תשובות לכרטיס מחוץ לשעות העבודה הרגילות, עקב פנייה ספציפית ללקוח, מוגדרת כלא דחופה משיקולי y-tech בלבד, יחויבו לפי שעה בשיעור עבודה בלילה של 200% מתשלום שעות עבודה רגילות, לפי Y- מחירי טכנולוגיה בזמן הכרטיס.
 • ביצוע גיבוי בשירות גיבוי מרחוק הינו באחריות הלקוח בלבד. במקרה שיש בעיה בשירות, באחריות הלקוח ליידע את y-tech. y-tech תשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותה לצורך התיקון ותחזור לשירות מלא. הלקוח אינו זכאי לכל החזר עבור ימים בהם השירות לא פעל עקב תקלה מכל סוג שהוא.y-tech  לא תהיה אחראית לתפעול ו/או לבדוק את קיומו ו/או איכות הגיבוי. כמו כן, במידה והלקוח מגיע למיצוי מלא של מכסת הגיבוי שהוקצתה לצרכיו, ייתכן שהלקוח לא יקבל אזהרה במייל. באחריות הלקוח לבדוק את האמצעים העומדים לרשותו, על ידי ממשק אתר y-tech או ממשק גיבוי המותקן על המחשב, את תקינות הגיבוי. באחריות הלקוח לפנות רק ל- y-tech ולבקש הגדלת מכסת הגיבוי שהוקצתה במקרה שהיא מלאה. y-tech לא תהיה אחראית לכישלון גיבוי עקב ניצול שטח גיבוי.
 • במקרה שמכסת אחסון בענן מכל סוג מתקרבת למגבלה y-tech, תתריע בפני הלקוח באמצעות דואר אלקטרוני ו/או טלפון ו/או כל מדיה אחרת הרשומה בקשר y-tech עם אנשי הקשר של הלקוח, לפני המכסה מגיעה למגבלה, ולכן היא תבחר אם למחוק חומר שאינו נחוץ או לחילופין להגדיל את נפח האחסון בענן לפי תעריפי y-tech באותה עת. במידה והלקוח לא נענה לאזהרת y-tech בזמן סביר, שלא יעלה על 24 שעות ללא קשר לשעות/ימים ו/או חגים ו/או ימי חגים, המאפשר נקיטת פעולות מנע בהתאם להעדפת הלקוח והאחסון. המכסה קרובה לגבולה באופן שהיא עלולה לגרום להשבתת שירות עקב מגבלות טכניות, בהתאם בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של y-tech, y-tech תגדיל את קיבולת האחסון ללקוח כפי שתמצא לנכון על מנת להימנע מזמן השבתה בשירות הלקוחות ויחייב את הלקוח בהתאם. ללקוח לא תהיה כל תביעה בגין פעולה זו.
 • y-tech רשאית לבצע שינויים טכנולוגיים במבנה השירות ובמערכות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כל עוד לא נפגעת רמת השירות ללקוח בהתאם להסכם השירות. במידת הצורך, הלקוח יחויב לשתף פעולה ולסייע ככל שניתן, עד לרמה סבירה והגיונית של ביצוע השינויים.
 • על מנת למנוע ספק, מובהר כאן כי כל הציוד הטכנולוגי ומרכיביו, לרבות מתגים, נתבים, כבלים, שרתי אחסון ומערכות, במרכזי נתונים בהם השירות שייך אך ורק ל-y-tech ו/או לנציגו, תוך כדי ללקוח אין זכות ו/או בעלות על ציוד, למעט ציוד שבבעלות הלקוח בשירות שיתוף.
 • מדיניות חידוש שמות מתחם y-tech: שמות מתחם המנוהלים על ידי y-tech יחודשו אוטומטית לשנתיים. החידוש יתבצע 30 יום לפני תאריך התפוגה, אין צורך באישור הלקוח. בהיקף של דומיינים שאינם לחידוש, הלקוח נדרש לשלוח מייל לכתובת domains@y-tech.net לפחות 35 ימים לפני תאריך התפוגה, תוך פירוט שם הדומיין ובקשה לאי חידוש. לקוחות שאינם מחזיקים בהסכם אחריות פעיל ב-,y-tech  לא יהיו זכאים לשירות חידוש דומיין אוטומטי. על לקוחות אלו ליצור קשר עם צוות המכירות של y-tech, לספק אמצעי תשלום ולהורות לחידוש הדומיין. בכל מקרה, y-tech לא תישא באחריות לאי חידוש שמות מתחם כאשר הלקוח לא ביקש את החידוש במפורש בכתב.
 • המחירים עוקבים אחר מדד המחירים לצרכן הישראלי. מדד המחירים הבסיסי הוא מדד המחירים לצרכן שפורסם לפני מועד תחילת החוזה.
 • הלקוח מסכים בזאת להשתמש במשאבים בשירותים הניתנים על ידי החברה תוך הקפדה על החוקים החלים, למטרות חוקיות בלבד, ובהתאם להוראות המפורטות בו. יתרה מכך, הלקוח מצהיר ומתחייב במפורש כי ימנע משימוש במשאבים ושירותים כאמור לצורך פעילויות הונאה, פגיעה בזכות לפרטיות, הטרדה, לשון הרע, הוצאת דיבה, הפצת חומר פורנוגרפי או מיני מפורש, עיסוק בהימורים, הקשורים לסמים. פעילויות, רמאות, הנחת זהויות בדויה, עיסוק בהאזנה או מעקב, הפרת זכויות קניין רוחני, שיבוש פעולות מחשב, חדירת מחשב לא מורשית, הפצת "וירוסים", הפצת "דואר זבל" או דואר אלקטרוני לא רצוי, ייבוא או ייצוא של חומרים אסורים, או עיסוק בכל פעולה אסורה ו/או סותרת כל התחייבות או הסכם משפטיים.
 • בשירות IAAS, תחזוקת השרת הווירטואלי (VPS) הינה באחריות הלקוח בלבד, אלא אם צוין אחרת בהסכם/הזמנה. הלקוח יקבל מידע גישה באמצעות "שולחן עבודה מרוחק" או כל פרוטוקול/תוכנה אחרת שאושרה על ידי חברת Y-tech ובאחריות הלקוח להתחבר לשרת ולבצע תחזוקה שוטפת או כל צורה אחרת של תחזוקה.
 • אם הלקוח מעוניין לקבל הרשאות אדמין לסביבת השירות  ,(Administrator/Root)גישה זו תהיה כפופה למדיניות אבטחה ואישור טכני של y-tech בלבד. במקרה זה, איכות ובריאות השירות יהיו באחריות הלקוח בלבד. במקרה של הפרעה בשירות עקב פעילות הלקוח y-tech שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום עבור החזרת השירות למצב תקין לחלוטין.
 • גודל הזיכרון המוצע עבור שרתי ה- VM הוא הזיכרון המקסימלי, דינמי ולא סטטי אלא אם צוין אחרת בהצעה
 • שחזור מכל סוג שהוא אשר יבוצע על ידי חבר בצוותי y-tech, לגבי כל סוג של שירות, יהיה כרוך בתשלום לפי מחירי y-tech במועד הכרטיס ובכל מקרה אינו כלול בכל שירות.
 • שירות ה- EPP המנוהל מספק הגנה בכפוף ליכולות ההגנה שצוינו על ידי יצרן האנטי וירוס. y-tech מספקת את המוצר כשירות ואינה אחראית בשום צורה לאיכות המוצר. כל טענה/תלונה/דרישה בקשר לאיכות המוצר תופנה לחברת אנטי וירוס ללא כל טענה כלפי y-tech. בנוסף, המוצר חייב להיות מותקן בכל המחשבים ברשת. אי התקנת מוצר זה בכל המחשבים ברשת תגרום לסכנה מיידית של זיהום וירוס ו/או תוכנות ריגול המותקנות גם במחשבים עליהם הותקן המוצר.
 • כחלק משירות ה- EPP המנוהל ,(MDR) מחשבים חדשים שנוספו לשירות במהלך החודש יחויבו אוטומטית, חודשית, ללא הודעה ללקוח, באמצעות אמצעי התשלום מורשה של הלקוח. החיוב הוא לחודש שירות מלא, בכפוף לתמחור שנקבע על ידי .y-tech
 • שירות גיבוי מרחוק, כברירת מחדל, מצפין את חומרי הגיבוי ברמה יסודית, ללא מפתח פרטי. הלקוחות יכולים להגדיר סיסמה ומפתח פרטי בממשק הגיבוי בעצמם דרך אתר y-tech או ממשק הגיבוי המותקן במחשב שלהם. אם הלקוחות מגדירים סיסמת הצפנה אישית, עליהם לשמור את הסיסמה במקום בטוח. במקרה שהלקוח איבד את הסיסמה לא תהיה אפשרות לשחזר את החומר משירות הגיבוי.
 • שירותי ענן יינתנו למינימום 10 משתמשים אלא אם צוין אחרת בהסכם.
 • שירותים לתקופת ניסיון יינתנו ללקוח בהתאם לתנאים הכלליים שנקבעו בין נציגי y-tech לבין הלקוח במועד מסירת פרטי הגישה לשירות. עם סיום תקופת הניסיון, השירות יבוטל וכל החומרים, דהיינו דואר ו/או קבצים ו/או כל חומר מכל סוג שנשמר במערכות y-tech כחלק מחוויית תקופת הניסיון, ימחקו ללא הודעה מוקדמת ללקוח לא תהיה דרישה/תביעה עקב מחיקה זו.
 • הלקוח מתחייב להשתמש במשאבים והשירותים הניתנים לו על ידי החברה אך ורק באופן חוקי למטרה חוקית ועל פי הוראות כל דין, ומבלי לגרוע מהאמור, מצהיר ומתחייב הלקוח, כי לא יעשה שימוש במשאבים ובשירותים לצורך הונאה, הפרת הזכות לפרטיות, הטרדה, השמצה, הוצאת דיבה, פרסום חומר פורנוגרפי או כל אופי מיני אחר, הימורים, שימוש בסמים, מעשי רמאות, התחזות, האזנות סתר, מעקב, פגיעה בזכות קניין רוחני, שיבוש פעולת המחשב, חדירה אסורה למחשב, הפצת "וירוסים", הפצת דואר "זבל", יבוא או יצוא אסורים וכל פעולה אסורה ו/או המפרה התחייבות על פי דין או הסכם.
 • כל האחריות הנוגעת לתוכן ו/או לשירותים שמספק הלקוח ו/או מקבל ו/או מעביר לצדדים שלישיים ו/או בכלל, על בסיס המשאבים והשירותים שהחברה מעמידה לרשותו או מספקת לו, חלה על הלקוח בלבד.
 • הלקוח ישפה את החברה ויגן עליה, מיד עם דרישתה, מפני כל דרישה ו/או תביעה ו/או נזק ו/או הוצאה שיגרמו לחברה בקשר עם התכנים והנתונים הנ"ל ו/או שימוש אסור של הלקוח במשאבים ובשירותים שסופקו לו על ידי החברה.
 • מובהר כי אחריותה של החברה כלפי הלקוח מוגבלת לנזקים ישירים בלבד שיגרמו ללקוח עצמו כתוצאה מפעולה מכוונת או בזדון של החברה. בכל מקרה אחר, לא תהיה החברה אחראית לכל נזק שהוא. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים מכל סוג ובכל מקרה, היקף אחריותה של החברה בזיקה לחוזה זה, לא תעלה על תקרה בסכום השווה לתמורה ששולמה על ידי הלקוח לחברה במהלך 3 החודשים שקדמו להיווצרות עילת התביעה.
 • מבלי לגרוע מכל אחריות אחרת לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין, הלקוח יהא אחראי בלעדי לכל שימוש שלא כדין במשאבים ובשירותים אשר מעניקה לו החברה ו/או בניגוד להנחיותיה.